Huisregels en werkwijze

Home | Huisregels en werkwijze

Land van Axel mondzorg

Huisregels en werkwijze

Wij doen ons best uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken en u naar tevredenheid te behandelen. Hiervoor hebben wij ook uw medewerking nodig. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze leggen wij onze huisregels en werkwijze uit. Wij vragen u deze pagina aandachtig door te lezen. 

Uw eerste bezoek
Tijdens het eerste bezoek aan onze praktijk maakt u, eventueel met andere gezinsleden, kennis met de tandarts. Er wordt gekeken naar uw tandheelkundige voorgeschiedenis en de huidige gebitsstatus. In de meeste gevallen worden er nog geen behandelingen gedaan, tenzij u klachten heeft. Soms worden er röntgenfoto’s gemaakt, bijvoorbeeld als u die nog niet heeft of als deze verouderd zijn. Na het eerste bezoek maakt de tandarts, in overleg met u, een persoonlijk behandelplan.  

Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk deze aan ons door te geven zodat wij dit in uw dossier kunnen vermelden. 

Het is belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas meeneemt.

Persoonlijke gegevens
Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag. U kunt gebruik maken van het contactformulier op de website of ons een e-mail sturen. 

Ook horen wij het graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zwangerschap. Het is belangrijk dat uw tandarts op de hoogte is van uw gezondheid en uw medicijngebruik zodat daar tijdens de behandelingen rekening mee gehouden kan worden. 

Afspraken
Om een goede doorloop van afspraken te hebben hanteren wij afspraak regels. Door onze praktijk te bezoeken aanvaardt u onze regels. Dit zijn onze afspraakregels:

 • Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij uitsluitend met behandelingen op afspraak. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden.
 • Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt of geannuleerd, dus niet per mail! 
 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.
 • Bij ziekte verzoeken wij u om aan het begin van de dag (om 8:00 uur) uw afspraak af te zeggen, zodat wij eventueel een spoedgeval in uw plek kunnen behandelen. Belt u te laat af dan zullen wij de gereserveerde tijd alsnog in rekening brengen.
 • Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te geven. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht conform onze betalingsvoorwaarden. Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij vertrouwen op uw begrip.
 • Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Hierdoor kan het voorkomen dat u even moet wachten tot u aan de beurt bent. Mocht dit langer zijn dan 15 minuten, dan streven wij ernaar u dit te vermelden in de wachtkamer. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de behandelaar te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.
 • Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan een afspraak de tanden poetsen; thuis of in onze poetshoek.

Periodieke controle
Afhankelijk van uw mondgezondheid spreekt de tandarts een bepaalde regelmaat met u af voor een periodieke controle. Tijdens deze controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en naar de staat van onderhoud. Zo nodig wordt er tandsteen verwijderd en wordt u nog eens verteld waar u bij het tandenpoetsen op moet letten. Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts met u wat er moet gebeuren en hoe vaak u  moet terugkomen. Voor uitgebreide en dure behandelingen zal de tandarts ook de kosten met u doornemen.

Gezondheid
Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. De vragenlijst is te vinden op de pagina ‘Inschrijven als nieuwe patiënt’. Deze vragenlijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen, omdat dit van groot belang is om problemen tijdens tandheelkundige behandeling te voorkomen. Verandert er iets aan uw gezondheid of medicijngebruik, geef dit dan in uw volgende bezoek aan ons door. Zonder deze medische gegevens is het niet mogelijk u te behandelen. 

Behandeling
Soms zien mensen op tegen een tandheelkundige behandeling. Mocht dit bij u zo zijn, bespreek het dan met ons. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. In principe kunnen alle behandelingen die mogelijk pijnlijk zijn onder verdoving worden uitgevoerd. 

Door uw eigen wensen te uiten, kunnen wij een behandelplan op maat maken. Soms kunnen er financiële belemmeringen zijn om een behandelplan in één keer te laten uitvoeren. In dat geval kan er een plan in fasen worden gemaakt. Het is mogelijk dat deze benadering niet bij u past. Geef dit dan aan zodat dit in een zo vroeg mogelijk stadium van uw behandeling kan worden besproken. Wij doen ons best u naar tevredenheid te behandelen, daarom is het belangrijk dat de behandelingen in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect worden uitgevoerd.

Betalingsvoorwaarden
Bij Land van Axel Mondzorg werken wij met het factuurbedrijf Payt. Na afloop van de behandeling ontvangt u een factuur via de mail. In de mail vindt u een uitgebreide rekening waarin u precies kunt zien welk gedeelte wordt vergoed en welk gedeelte u zelf nog moet overmaken. U kunt de factuur via de mail gelijk met IDEAL betalen. Daarnaast kunt u in uw eigen online omgeving de pdf van uw factuur downloaden. Verder is het ook mogelijk om de factuur direct per pin af te rekenen.

De hoogte van de vergoeding hangt af van uw zorgverzekering. Wij kunnen hierin meedenken. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen. De hoogte van de vergoeding is een regeling tussen u en uw zorgverzekering.

Indien u uw gemaakt afspraak niet nakomt, dan zullen wij de verloren tijd in rekening moeten brengen. Wij baseren deze kosten op het ‘vijfminuten’ tarief van de preventieve mondzorg. Wij werken volgens de landelijk vastgestelde tariefprijzen.

Huisregels
Om uw bezoek aan onze tandartspraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels. Dit zijn onze huisregels:

 • Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie en het gebruik van krachttermen zijn niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
 • Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.
 • Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
 • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u, indien nodig, wel een hulphond meebrengen.
 • Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.
 • Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
 • Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.
 • Het is niet toegestaan om in onze tandartspraktijk kleding te dragen die het gezicht bedekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bivakmutsen, boerka’s, nikabs en helmen.
 • In onze tandartspraktijk wordt Nederlands gesproken. Uitzondering geldt wanneer u het Nederlands niet machtig bent. 

Klachten of opmerkingen
Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren.

Heeft u de indruk dat we er onderling niet uit kunnen komen, dan verwijzen wij u naar de onafhankelijke klachtencommissie van het KNMT. 

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de huisregels vragen en of opmerkingen dan horen wij dat graag.