Privacyverklaring

Home | Privacyverklaring

Land van Axel mondzorg

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Land van Axel Mondzorg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. U heeft het recht ten aller tijde uw gegevens in te zien, aan te laten passen, over te laten dragen of te laten verwijderen. 

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk tijdens de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Dit zijn gegevens waarvan je mag verwachten dat een tandarts die nodig heeft zijn werk te kunnen beoefenen ter bevordering van uw gezondheid en het uit kunnen voeren van zijn diensten:
• NAW gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
BSN nummer
• E-mailadres(sen)
• Telefoonnummer(s)
• Gegevens betreffende uw algehele gezondheid
• Tijdstip van uw afspraak
• Data over (behandel)bezoek
• Data over de staat van de mondgezondheid
• Soort (uitgevoerde of uit te voeren) verrichtingen met bijhorende kosten
• Röntgenfoto’s
• De naam van uw zorgverzekeraar
• De naam van uw andere zorgverleners

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven
• Het bijhouden van uw medisch dossier
• Het inplannen van een afspraak
• Het uitvoeren van een behandeling
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
• Het versturen van een bevestiging of herinnering e-mail
• Het versturen van een factuur of betalingsverzoek
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de behandeling goed te kunnen voeren. Denk hierbij aan kaakchirurg, huisarts of tandtechnisch laboratorium. Hierbij beperken we ons tot alleen de noodzakelijke gegevens, zoals NAW gegevens en BSN nummer* (*alleen andere zorgverleners/instellingen)

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. 

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, aanpassen en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. 

U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen.  

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.